Números (suuji)

volver al inicio

club kenwakai kendo


Suuji = Números

ichi = 1

ni = 2

san = 3

shi =4

go = 5

roku = 6

shichi = 7

hachi = 8

kyuu = 9

juu = 10

 

juuichi = 11

juuni = 12

nijuu = 20

rokujuukyuu = 69

 

hyaku = 100

sen = 1000

zero = 0

 

volver al inicio